Over

Algemene Voorwaarden

van Online Star Register B.V., gevestigd te Apeldoorn,
gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Gelderland
op 19 maart 2019
onder nummer 7/2019

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
OSR: Online Star Register B.V. gevestigd te Apeldoorn;
Koper: iedere (rechts)persoon die met OSR een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten, waaronder tevens wordt begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtsopvolger(s);
Bedenktijd: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht;
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen OSR en Koper.

Art. 2 Toepasselijkheid

Tenzij OSR en Koper schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveranties en werkzaamheden van en met OSR van toepassing. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan Koper geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Art. 3 Aanbiedingen

1. Elke door of vanwege OSR uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door of vanwege OSR onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3. OSR zal grote zorg besteden aan het verstrekken van informatie met betrekking tot de te leveren zaken, maar garandeert niet dat alle aanbiedingen en zaken volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding.

Art. 4 Overeenkomst

1. OSR is eerst aan een offerte, opdracht of bestelling gebonden nadat OSR een orderbevestiging, per e-mail of op andere wijze, aan Koper heeft doen toekomen.
2. Partijen erkennen de rechtsgeldigheid van elektronische communicatievormen. Met name het ontbreken van een originele handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van elektronische communicatievormen.
3. Koper is niet gerechtigd een met OSR langs elektronische weg gesloten overeenkomst te ontbinden indien OSR de ontvangst van de aanvaarding door Koper niet elektronisch heeft bevestigd. Een langs elektronische weg door Koper gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod van OSR geldt niet als verworpen, indien OSR de ontvangst van dit aanbod niet elektronisch heeft bevestigd. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien Koper consument is.
4. Op de website en in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend tussen OSR en Koper indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in de overeenkomst.
5. OSR is steeds gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
6. OSR behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot de auteursrechten, merkrechten, databankrechten en handelsnaamrechten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten de intellectuele eigendomsrechten op geleverde zaken bij OSR. Dit geldt ook voor software, verpakkingen, etiketten, tekeningen, dessins, know how, etcetera.
7. Alle door OSR vervaardigde stukken, zoals certificaten, tekeningen, modellen, software etcetera mogen zonder voorafgaande toestemming van OSR niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of geëxploiteerd.

Art. 5 Prijs

1. De door OSR opgegeven of overeengekomen prijzen zijn ingeval van een overeenkomst met een Koper die gevestigd/woonachtig is binnen Europa inclusief omzetbelasting en ingeval van een overeenkomst met een Koper die gevestigd/woonachtig is buiten Europa exclusief omzetbelasting en eventuele import en douaneheffing die – indien van toepassing – aan de Koper zullen worden doorberekend.
2. Alle op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is OSR niet aansprakelijk.

Art. 6 Levertijd

1. Bestellingen worden op werkdagen verwerkt en verzonden. Een bestelling die op een werkdag voor [16:00 – CET] wordt gedaan, wordt dezelfde dag nog verzonden.
2. Indien een specifieke dag van ontvangst wordt overeengekomen, geldt dat deze onder het voorbehoud van tijdige postbezorging wordt overeengekomen en dat deze dus geen fatale termijn inhoudt. De dag van ontvangst geldt dan ook enkel als een streefdatum, waarbij geldt dat deze over het algemeen – gelet op de postbezorging – in 95% van de gevallen kan worden gehaald.
3. Een overeengekomen levertijd houdt nimmer een fatale termijn in, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper OSR derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Een overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. dedagvantotstandkomingvandeovereenkomst;
b. de dag van ontvangst door OSR van de voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. dedagdatOSRdekoopprijsvanKoperheeftontvangen;
d. de dag dat de bestelling wordt verzonden.
4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door OSR bij derden bestelde zaken. Indien buiten schuld van OSR vertraging ontstaat – bijvoorbeeld door vertraging in de postbezorging, vertraging ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of vertraging doordat voor de uitvoering van de overeenkomst door OSR bestelde zaken niet tijdig worden geleverd –wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging.
5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd eveneens verlengd met de duur van de vertraging die ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting (waaronder zijn verplichting tot betaling van de koopprijs van de bestelde zaken) of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
6. Koper is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd, al dan niet na verlenging van de levertijd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Koper.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

1. De door OSR geleverde zaken blijven het eigendom van OSR totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met OSR gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door OSR
verrichte of te verrichten diensten.
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Koper van (een)
koopovereenkomst(en).
2. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande
mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van OSR te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welk verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.

Art. 8. Betaling

1. Behoudens in het geval sprake is van een Consumentenkoop, dient de koopprijs van de door Koper bij OSR bestelde zaken bij vooruitbetaling te worden voldaan op de door OSR aangegeven bankrekening.
2. Indien partijen zijn overeengekomen dat Koper de koopprijs niet bij vooruitbetaling zal voldoen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. Koper is niet bevoegd eenzijdig kortingen toe te passen op de door hem verschuldigde bedragen en/of de door hem te betalen bedragen op enigerlei wijze te verrekenen met bedragen die hij uit welken hoofde dan ook van OSR te vorderen heeft, althans meent te hebben.
4. Iedere betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door Koper verschuldigde rente en incassokosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, te beginnen bij de oudste openstaande vordering. Door het enkele verloop van voornoemde termijn waarbinnen betaling had dienen te geschieden is Koper in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling wordt Koper de wettelijke rente verschuldigd met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die OSR maakt voor de incasso van haar vordering wordt Koper eveneens verschuldigd, voor een bedrag dat wordt berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Art. 9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van OSR is, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van OSR wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar van OSR in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van OSR beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de geleverde zaken.
3. OSR is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
4. Koper vrijwaart OSR tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door OSR aan Koper geleverde zaken of voor Koper verrichte diensten, indien en voor zover OSR jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze algemene voorwaarden indien deze derde(n) zelf Koper was/waren geweest.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van OSR of haar leidinggevende ondergeschikten, of indien sprake is van een Consumentenkoop.

Art. 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van OSR onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede in ieder geval, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken en/of diensten, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan OSR afhankelijk is en overheidsmaatregelen zoals import- of exportbeperkingen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van OSR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door OSR niet mogelijk is, langer duurt dan 1 maand zijn zowel OSR als Koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Art. 11. Opschorting en ontbinding

Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met OSR gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien gegronde vrees bestaat dat Koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens OSR te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, of in geval van overlijden of onder curatele stelling van Koper of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op Koper, is OSR gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat OSR tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. De vorderingen van OSR zijn in deze gevallen onmiddellijk en ineens opeisbaar.

Art. 12. Overeenkomst op afstand

1. Het bepaalde in dit artikel geldt alleen indien Koper Consument is en sprake is van een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub e BW.
2. Iedere bestelling bij OSR kan door Koper binnen 24 uur nadat Koper de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd, mits het bestelde nog niet is verzonden. Annulering kan zonder opgave van redenen plaatsvinden. Wanneer het bestelde door OSR is verzonden, is annulering niet meer mogelijk. Annulering dient plaats te vinden door het sturen van een e-mail naar [email protected], waarin wordt aangegeven dat Koper van het annuleringsrecht gebruik maakt.
3. Nadat Koper de bij OSR bestelde zaken heeft ontvangen, heeft hij gedurende een termijn van 14 kalenderdagen een herroepingsrecht. Koper is ingevolge dit herroepingsrecht gerechtigd om de overeenkomst te herroepen (ontbinden). Koper krijgt bij een terechte herroeping het volledige orderbedrag, inclusief de standaard verzendkosten, gerestitueerd. Eventuele bijkomende kosten omdat Koper uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door OSR aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen, worden niet gerestitueerd. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Koper.
4. Voor het gebruik maken van het herroepingsrecht dient Koper een e-mail te sturen naar [email protected], waarin wordt aangegeven dat van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt en/of het invullen van het herroepingsformulier via www.osr.org/nl/retourbeleid).
5. Koper heeft, nadat hij zich op het herroepingsrecht heeft beroepen, 14 kalenderdagen de tijd om het bestelde retour te zenden.
6. Het door Koper voor het bestelde aan OSR betaalde bedrag zal, indien sprake is van een terechte herroeping, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst door OSR van de in het kader van de herroeping door Koper uitgebrachte verklaring tot ontbinding, door OSR worden terugbetaald, mits de bestelde zaken door OSR retour zijn ontvangen of OSR van de retourzending bewijs heeft ontvangen.
7. Koper kan slechts aanspraak maken op het herroepings- en ontbindingsrecht indien de bestelde zaken deugdelijk verpakt, in de originele verpakking, compleet, onbeschadigd en in ongebruikte staat aan OSR worden geretourneerd, inclusief de originele verzenddocumenten en overige meegezonden documentatie. De kosten van retournering komen voor rekening van Koper.
8. Koper heeft geen aanspraak op een herroepings- en ontbindingsrecht bij:
– een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan
schommelingen op de financiële markten waarop OSR geen invloed heeft en die zich binnen
de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
– een overeenkomst waarbij Koper OSR specifiek heeft verzocht hem te bezoeken om daar
dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van aanvullende dienstverlening waar Koper niet uitdrukkelijk om heeft verzocht en levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
– een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;
– een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien
de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Koper en Koper heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra OSR de overeenkomst is nagekomen;
– een consumentenkoop die betrekking heeft op:
a. de levering van volgens specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
b. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
c. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; d. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
e. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
f. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
– de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Koper en Koper heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Art. 13. Geschillen

Elk geschil tussen Koper en OSR zal, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. OSR blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Indien Koper Consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat OSR zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Art. 14. Privacy

OSR verwerkt persoonsgegevens, onder meer indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze verwerking door OSR vindt plaats in overeenstemming met de privacyverklaring op de website.

Art. 15.Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen OSR en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Art. 16. Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.