Over

Privacyverklaring Online Star Register

www.osr.org

1. Introductie

Online Star Register (hierna ook aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens in de zin van de AVG. Wij informeren u hier graag over. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en inzicht te geven in de wijze waarop wij dat doen.
In dit document laten we u onder meer weten welke Persoonsgegevens wij van u verwerken, met welk doel wij deze Persoonsgegevens verwerken en op basis van welke grondslag.

2. Definities

OSR: Online Star Register B.V., ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 60333553.
AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Betrokkene: betrokkene als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de AVG.
Cookies: cookies en scripts.
Persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de AVG. Verwerker: verwerker als bedoeld in artikel 4 lid 8 van de AVG.
Verwerking: verwerking als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de AVG. Verwerkingsverantwoordelijke: Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 lid 7 van de AVG.
Website: de website die kan worden benaderd via www.osr.org en eventuele subpagina’s daarvan.

3. De Verwerkingen van uw Persoonsgegevens door Online Star Register

3.1. Uitvoering overeenkomst
Ten eerste verwerken wij uw Persoonsgegevens met als doel het leveren van onze diensten/producten. Met dit doel verwerken wij mogelijk de volgende Persoonsgegevens van u:
1. NAW-gegevens (en bedrijfsnaam indien u hiervoor kiest);
2. E-mailadres;
3. Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer;
4. Overige Persoonsgegevens die u zelf in het tekstkaartje benoemt;
5. Telefoonnummer;
6. Overige Persoonsgegevens die u zelf op uw Unieke Sterrenpagina plaatst, waarbij het om tekst, foto’s en video’s kan gaan.
De grondslag voor deze Verwerking is de uitvoering van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft.

3.2. Contact
Ten tweede verwerken wij uw Persoonsgegevens wanneer u contact met ons zoekt via ons contactformulier op de Website of via [email protected]. Op deze manier kunnen wij de vragen die u heeft beantwoorden. Met dit doel verwerken wij de volgende Persoonsgegevens van u:
1. Naam;
2. E-mailadres;
3. Overige Persoonsgegevens die u zelf in uw bericht aan ons noemt.
De grondslag voor deze Verwerking is een gerechtvaardigd belang van ons, namelijk het beantwoorden van de vragen die u zelf aan ons stelt. Wij verwerken de betreffende Persoonsgegevens dan ook alleen om contact met u op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

3.3. Nieuwsbrief
Ten derde verwerken wij uw Persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief te leveren als u zich daarvoor aanmeldt (apart of tijdens het bestelproces). Met dit doel verwerken wij de volgende Persoonsgegevens van u:
1. Naam;
2. E-mailadres.
De grondslag voor deze Verwerking is een gerechtvaardigd belang van ons, namelijk u op de hoogte houden van nieuws, kortingscodes/aanbiedingen en nieuwe producten en diensten.

3.4. Informatie over zakelijke geschenken
Ten vierde verwerken wij uw Persoonsgegevens om u (op uw verzoek) te informeren over zakelijke geschenken. Met dit doel verwerken wij de volgende Persoonsgegevens van u:
1. Naam;
2. E-mailadres;
3. Bedrijfsnaam;
4. Overige Persoonsgegevens die u zelf in uw verzoek aan ons noemt.
De grondslag voor deze Verwerking is een gerechtvaardigd belang van ons, namelijk u informeren over de mogelijkheden ten aanzien van zakelijke geschenken.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de bovenstaande doeleinden waarvoor wij deze verwerken, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij hanteren hierbij de volgende specifieke bewaartermijnen:

1. Voor het doeleinde “Uitvoering overeenkomst” bewaren wij uw NAW-gegevens, financiële gegevens en telefoonnummer voor een termijn van 20 jaar nadat u uw laatste bestelling heeft geplaatst. Voor dit doeleinde geldt ten aanzien van uw e-mailadres en de overige Persoonsgegevens die u zelf in het tekstkaartje benoemt dan wel op uw Unieke Sterrenpagina plaatst geen specifieke bewaartermijn;
2. Voor het doeleinde “Contact” bewaren wij uw Persoonsgegevens voor een termijn van 5 jaar na ons laatste contact met u;
3. Voor het doeleinde “Nieuwsbrief” bewaren wij uw Persoonsgegevens voor een termijn van 1 jaar nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief;
4. Voor het doeleinde “Informatie over zakelijke geschenken” bewaren wij uw Persoonsgegevens voor een termijn van 5 jaar nadat wij u geïnformeerd hebben over zakelijke geschenken.
5. Om aan onze wettelijke verplichting omtrent btw-aangifte te voldoen bewaren wij uw factuuradres en bankgegevens voor een termijn van 10 jaar;
Indien wij uw Persoonsgegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden uw Persoonsgegevens verwijderd zodra de laatst lopende bewaartermijn verlopen is.

5. Cookies

Wij maken gebruik van cookies op de Website. Dit doen wij in overeenstemming met de AVG. Ten aanzien van bepaalde cookies dienen wij u namelijk te informeren en daarnaast om toestemming te vragen voor het gebruik ervan. Aan deze vereisten voldoen wij door middel van een “cookiebot”.

6. Het delen van uw Persoonsgegevens met derden

In een aantal gevallen is het nodig om de Persoonsgegevens die wij van u verwerken te delen met derden. Het gaat hierbij om de volgende gevallen.
1. Bij het verlenen van onze diensten/leveren van onze producten, bijvoorbeeld in het geval u ervoor kiest dat de ontvanger (derde) te weten komt van wie het geschenk afkomstig is of indien u gebruik maakt van uw Unieke Sterrenpagina (die openbaar toegankelijk kan worden gemaakt op de website);
2. Om aan op ons rustende wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (derde);
3. Bij het inschakelen van externe leveranciers (derden), bijvoorbeeld onze ICT-leverancier en hostingpartij.
Indien wij gebruik maken van externe leveranciers en deze partijen verwerken ten behoeve van ons Persoonsgegevens dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze partijen die voldoet aan de AVG. Indien deze partijen niet ten behoeve van ons Persoonsgegevens verwerken zijn zij zelf verantwoordelijk voor de Verwerking van die gegevens en dus gehouden aan de AVG.

7. Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw Persoonsgegevens tegen te gaan hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.
Indien u vragen heeft over onze beveiliging van uw Persoonsgegevens of als u misbruik van uw Persoonsgegevens vermoedt, kunt u contact opnemen met ons via [email protected].

8. Rechten van de Betrokkene

Inzagerecht

U heeft het recht om op uw verzoek van ons te vernemen of wij Persoonsgegevens van u verwerken en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die Persoonsgegevens en van nadere informatie betreffende de Verwerking van deze gegevens. Wij zullen u op uw verzoek een kopie verstrekken van de Persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien u ons om bijkomende kopieën verzoekt, zullen wij mogelijk (op basis van de administratieve kosten) een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de hiervoor beschreven doeleinden van de Verwerking heeft u het recht om aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door aan ons een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing

Wij zullen op uw verzoek zonder onredelijke vertraging u betreffende Persoonsgegevens wissen in de volgende gevallen:
1. de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
2. u maakt overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, bezwaar tegen de Verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de Verwerking, of u maakt bezwaar tegen de Verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG;
3. de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
4. de Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het recht van de Europese Unie of het Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust;
5. de Persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1 AVG.

Recht op beperking van Verwerking

Wij zullen op uw verzoek de Verwerking van u betreffende Persoonsgegevens beperken in de volgende gevallen:
1. de juistheid van de Persoonsgegevens wordt door u betwist (gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren);
2. de Verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
3. wij hebben uw Persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
4. U heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de Verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die wij van u verwerken op basis van de grondslagen uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang heeft u het recht deze in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht deze gegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke (dan ons) over te dragen, waarbij geldt dat u het recht heeft dat de betreffende Persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar de andere Verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens, indien wij dit doen op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Wij zullen de Verwerking van uw Persoonsgegevens in dat geval staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de Verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U dient zich wel te realiseren dat het maken van bezwaar tegen de in dit document genoemde Verwerkingen of het verzoeken om het wissen van Persoonsgegevens ertoe kan leiden dat wij niet langer in staat zijn om uitvoering te geven aan eventuele verplichtingen ten opzichte van u.

9. Klachten

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Slotopmerkingen

Wij zullen dit document af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld de Website of de regels rondom Persoonsgegevens en/of Cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de Voorwaarden eenzijdig en zonder waarschuwing wijzigen. U kunt de Website raadplegen voor de laatste versie.

11. Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Online Star Register. Bedrijf: Online Star Register B.V.
Adres: Laan van de Maagd 83 – 7324 BT Apeldoorn – The Netherlands
Telefoon: +3188-8000088
E-mailadres: [email protected]