Hakkında

Genel Hüküm ve Koşullar

Online Star Register B.V., Gelderland Mahkemesi’nin
19 Mart 2019 tarihli ve 2019/7
karar sayısıyla Apeldoom, Hollanda
merkezinde tescillenmiş bir kuruluştur.

Madde 1. Tanımlar

İşbu Genel Hüküm ve Koşullar’da kavramlar aşağıda tanımlandığı şekilde anlaşılacaktır:
OSR: iş yeri Apeldoom’da tescilli Online Star Register B.V. isimli şirketi;
Alıcı: OSR ile sözleşme kurma niyetinde olan her türlü gerçek veya tüzel kişiyi, bu kişilerin vekillerini, organlarını ve hukuki temsilcilerini;
Fesih Süresi: Alıcının yasal sözleşme fesih hakkını kullanabileceği süreyi;
Tüketici: Ticari amaç gütmeden hareket eden gerçek kişiyi;
Tüketici Satışı: Ticari amaçla hareket eden bir satıcı ile ticari amaç gütmeyen ve gerçek kişi olan alıcı arasında gerçekleşen taşınır eşyaya ilişkin satım ilişkisini;
Cayma Hakkı: Alıcının fesih süresi içerisinde kullanabileceği cayma hakkını;
Sözleşme: OSR ve alıcı arasında kurulan Sözleşmeyi ifade eder.

Madde 2. Uygulanabilirlik

OSR ve alıcı aksini yazılı olarak kararlaştırmadığı sürece, işbu Genel Hüküm ve Koşullar her türlü icaba, kabule, Sözleşmeye, teslim ve OSR tarafından veya OSR ile birlikte gerçekleştirilecek edime uygulanır. Değişiklikler ancak yazılı olarak kararlaştırılabilir. Alıcı, kararlaştırılacak değişikliklerle gelecekte doğacak bir hakkından feragatte bulunamaz.

Madde 3. İcap

1. OSR tarafından veya adına yapılan icaplar bağlayıcı değildir. Aksi belirtilmediyse, icap 30 gün süresiyle geçerlidir.
2. Her icap Sözleşmenin ifasının OSR tarafından veya OSR adına, normal şartlar altında ve olağan çalışma saatleri içinde yerine getirileceğini ifade eder.
3. OSR teslim edilecek ürünlere ilişkin bilginin sağlanmasında gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirecek, ancak icap ve teslim edilecek ürünlerin tam olarak uyuşmasını garanti etmeyecektir. Ufak farklılıklar sözleşmeyi feshetme ve/veya tazminat talep etme hakkını vermez.

Madde 4. Sözleşme

1. OSR alıcıya e-mail veya başka bir yolla kabul anlamına gelecek bir sipariş onayı göndermediği sürece teklif bağlayıcı hâle gelmeyecek ve Sözleşme kurulmuş olmayacaktır
2. Taraflar, elektronik haberleşme biçimlerinin yasal geçerliliğini peşinen kabul eder. Özellikle, ıslak imzanın eksikliği elektronik iletişim formunun bağlayıcılığını etkilemeyecektir.
3. Alıcı tarafından OSR’nin icaba davetine ilişkin gönderilen icabın, OSR tarafından kabul anlamına gelecek şekilde elektronik olarak onaylanmaması, red anlamına gelmez. Bu paragraf hükümleri Alıcının tüketici olması hâlinde uygulanmaz.
4. Web sitesinde ve katalogda, resimlerde, çizimlerde, ölçüm ve ağırlık tahminlerinde belirtilen bilgilerin OSR ve Alıcı için bağlayıcı olması ancak bu bilgilerin açıkça Sözleşmenin parçası hâline getirilmesi hâlinde söz konusu olacaktır.
5. OSR siparişleri istediği zaman reddetme ve teslimata özel koşullar ekleme hakkını saklı tutar.
6. OSR telif hakları, marka hakları, veri tabanlarına ilkin haklar ve ticari sırları dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü fikrî mülkiyet hakkını saklı tutar. Bu hüküm aynı şekilde yazılım, paketleme, etiketler, çizimler, desen, know-how ve benzerlerine de uygulanır.
7. OSR tarafından üretilen sertifikalar, çizimler, tasarım, yazılım ve benzeri hiçbir belge OSR’nin izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve umuma sunulamaz.

Madde 5. Fiyat

1. OSR tarafından belirtilen veya tarafların üzerinde mutabık kaldıkları fiyata, Alıcının iş yerinin Avrupa’da olması veya Alıcının Avrupa’da ikamet etmesi hâlinde muamele vergisi dâhilken, Alıcının işyerinin Avrupa dışında olması veya Alıcının Avrupa dışında ikamet etmesi hâlinde, muamele vergisi ve varsa gümrük ve ithalat vergileri dâhil değildir.
2. Web sitesinde belirtilen fiyatlarda dizgi hataları veya yanlış baskılar olabilir. OSR bu tarz hataların doğuracağı sonuçlardan sorumlu değildir.

Madde 6. Teslimat süresi

1. Siparişler iş günleri içinde işleme alınacak ve gönderilecektir. Bir iş günü içerisinde Orta Avrupa Saati (CET) ile saat 16.00’dan önce verilen siparişler aynı gün gönderilecektir.
2. Belirli bir fatura tarihi üzerinde anlaşıldığında, gönderim bu tarih dikkate alınarak postaya verilecek, ancak anlaşılan tarih kesin vade anlamına gelmeyecektir. Kararlaştırılan fatura tarihi belirli bir amaca yönelik olduğundan, posta teslimatı göz önünde bulundurularak, teslimatların %95’inin hedef tarihte ulaşılması sağlanmaktadır.
3. Üzerinde anlaşmaya varılmış bir teslimat zamanı, taraflar aksini yazılı olarak kararlaştırmadıkları sürece kesin bir vade anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, Alıcı teslimatın zamanında eline ulaşmaması durumunda, OSR’ye yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Makul teslimat süresi, aşağıdaki olaylardan hangisi daha geç tarihliyse o tarihten itibaren değerlendirilecektir:
a. Sözleşmenin kabul edildiği tarih;
b. OSR’nin edimlerini yerine getirmesi için zorunlu olan her türlü belge, bilgi, izin ve benzerlerinin kendisine ulaştığı tarih;
c. OSR’nin Alıcıdan satışa ilişkin ödemeyi aldığı tarih;
d. Siparişin gönderildiği tarih
4. Teslimat süresi, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan koşullara ve OSR’nin edimini ifa etmesi için Sözleşme dışı üçüncü kişilerden teslim alması gereken ögelerin zamanında teslim edilmesine bağlı olacaktır. OSR’nin kusuru olmaksızın meydana gelen bir gecikme -örneğin postada yaşanan gecikme sebepli, bahsedilen koşullarda meydana gelen değişiklikler veya OSR’nin edimini yerine getirmesi için gerekli olan ögelerin tesliminde gecikme- durumunda teslimat süresi gecikme süresi kadar uzatılacaktır.
5. İşbu Hüküm ve Koşullar’da belirtilen teslimat süresinin uzatılmasına ilişkin hükümlerden başka, Alıcının Sözleşmeden doğan herhangi bir edimini yerine getirmemesi (sipariş edilen ürünlerin ödemesinin yapılmaması gibi) veya Sözleşme’nin ifası için gerekli olan yardımda bulunmaması sebebiyle meydana gelen gecikme durumunda da gecikme süresi kadar uzar.
6. Olağan teslimat süresinde veya uzatılan teslimat süresinin sonunda, ürünlerin Sözleşmeye uygun olarak teslim edilmesi hâlinde Alıcı ürünleri kabul etme yükümlülüğü altındadır. Alıcı ürünleri teslim almayı reddeder veya teslimat için zorunlu olan bilgileri veya talimatları vermeyi reddederse, ürünler Alıcının riski altında ve masraflar Alıcının üzerine kalacak şekilde saklanır.

Madde 7. Mülkiyeti Muhafaza

1. OSR tarafından teslim edilen ürünler, Alıcı OSR ile arasındaki satım sözleşmesinden doğan aşağıdaki yükümlülüklerinin hepsini yerine getirene kadar OSR’nin mülkiyetinde kalacaktır:
– teslim edilen veya edilecek ürünlere ilişkin karşı edim;
– satım sözleşmesi kapsamında OSR tarafından sunulan veya sunulacak hizmetlere ilişkin karşı edim;
– Alıcının edimlerini yerine getirmediğine ilişkin her türlü iddia.
2. Teslimat ülkesi, satın alınan ürünlerde mülkiyeti muhafaza şartları için Paragraf 1’de belirtilen edimlerden daha fazlasının yerine getirilmesi gerektiğini öngörüyorsa bu kuralların OSR’nin menfaatlerini ihlal ediyor olması durumunda Paragraf 1 uygulanmaya devam edecektir.

Madde 8. Ödeme

1. Tüketici satışları haricinde sipariş edilen ürünlere ilişkin tutar alıcı tarafından OSR’nin belirteceği banka hesabına peşin olarak ödenmelidir.
2. Taraflar, ödemenin peşin olarak yapılmayacağını kararlaştırmışsa, ödeme fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde yapılmalıdır.
3. Alıcı alacaklarına ilişkin herhangi bir indirim uygulayamaz, borcuna mahsup edemez veya herhangi bir şekilde OSR’den talepte bulunamaz.
4. Yapılan herhangi bir ödeme, önce alıcının borçlu olduğu faiz ve tahsilat masrafları, sonra en uzun süredir devam eden borçtan başlayarak ödeme olarak kabul edilecektir. Ödemenin yukarıda bahsedilen süreler içerisinde yapılmaması, borçluyu herhangi bir bildirime gerek olmaksızın temerrüde düşürecektir. Ödemenin yapılamaması hâlinde, ödeme süresinin sona erdiği tarihten itibaren yasal faiz işlemeye başlayacaktır. Ödemenin yapılmaması sebebiyle OSR’nin hukuki yollara başvurması hâlinde doğacak her türlü yargılama gideri Alıcı tarafından karşılanacaktır

Madde 9. Sorumluluk

1. OSR’nin doğan/doğacak sorumluluğu sorumluluk sigortası kapsamında odluğu sürece, sorumluluk sigorta şirketi tarafından ödenen miktarla sınırlı olacaktır.
2. Sorumluluk, sigorta kapsamı dışındaysa veya sigorta şirketi herhangi yasal bir sebeple ödeme yapmazsa, hasara ilişkin sorumluluk teslim edilen mallar için düzenlenen fatura tutarının iki katı ile sorumlu olacaktır.
3. OSR, kar kaybı veya başka türlü meydana gelen dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
4. Alıcı üçüncü kişilere karşı doğan sorumluluklarından OSR’ye ancak bu üçüncü kişilerin de alıcı olması ve OSR’nin bu Genel Hüküm ve Koşullar kapsamında üçüncü bir kişiye karşı sorumluluğu olmaması hâlinde rücu edebilir.
5. Hüküm ve Koşullarda yer alan sorumluluk sınırlamaları, tüketici satışı olması hâlinde hasarın OSR veya idari çalışanlarının kastı veya ağır ihmali suretiyle meydana gelmesi hâlinde uygulanmaz.

Madde 10. Mücbir Sebep

1. Bu Genel Hüküm ve Koşullar kapsamında “mücbir sebep” Sözleşmenin kurulması anında öngörülebilir olsa dahi, Sözleşmenin ifasını geçici veya kalıcı olarak engellemiş olan, savaş, ayaklanma, grev, ulaşım problemleri, yangın, hammaddelerin ve diğer ürün ve hizmetlerin genel eksikliği, tedarikçiler veya ifa için bağlı olunan üçüncü kişilerin yol açtığı gecikmeler, ithalat ve ihracat konusunda devlet önlemeleri gibi OSR’nin kontrolü dışında olan her türlü durumu ifade eder.
2. Mücbir sebep süresince OSR’nin teslimat ve diğer edimleri askıya alınır. OSR’nin borcunu ifa etmesi mücbir sebep nedeniyle bir aydan daha uzun süre askıda kalırsa, OSR veya Alıcı herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında olmadan Sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 11. Askıya alma ve fesih

Alıcının Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşmenin ifası amacıyla imzalanan bir başka Sözleşmeden doğan edimlerini hiç yerine getirmemesi, makul bir sürede yerine getirmemesi ve OSR’nin borçlunun edimini ifa edemeyecek durumda olduğuna dair, örneğin Borçlunun tasfiyesi/iflası, ticari faaliyetlerinin durdurulması veya sona ermesi, alıcının ölümü, alıcının kısıtlı duruma düşmesi hâllerinde OSR herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duymaksızın ve bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın, Sözleşmeyi askıya alabilir, kısmen veya tamamen feshedebilir. Bu durumda OSR’nin doğan borçları tam olarak ve derhal ödenecektir.

Madde 12. Mesafeli Sözleşme

1. Bu Maddede yer alan hükümler yalnızca Alıcı bir Tüketici ise ve Hollanda Medeni Kanununun 6: 230g (1) (e) Bölümünde belirtilen bir mesafe sözleşmesi kurulmuşsa geçerli olacaktır. [BW].
2. Alıcı her türlü siparişini, siparişin henüz gönderilmemiş olması koşuluyla 24 saat içinde iptal edebilir. İptal sebebiyle herhangi bir açıklama yapmaya gerek yoktur. Sipariş edilen ürünün gönderilmiş olması hâlinde sipariş iptali mümkün olmayacaktır. Sipariş iptali Alıcının iptal hakkını kullandığı belirterek [email protected] adresine gönderdiği bir e-posta yoluyla yapılır.
3. Alıcı, sipariş ettiği ürünleri teslim almışsa, 14 günlük bir cayma hakkı süresi vardır. Bu hak kapsamında Alıcı Sözleşmeden cayabilir (feshedebilir). Cayma hakkı uygun bir şekilde kullanıldıysa, teslimat masrafları da dâhil olmak üzere Alıcının ödediği tüm tutar kendisine iade edilecektir. Alıcının OSR tarafından sunulan en düşük ücretli standart teslimat şeklinden başka bir teslimat şeklini seçtiği durumlarda, doğan ek ödemeler OSR tarafından karşılanmaz. Alıcı iadeye ilişkin nakliye masraflarını ödeyecektir.
4. Cayma hakkının kullanılması için Alıcının [email protected] adresine cayma hakkını kullandığını belirttiği bir e-posta göndermesi ve/veya caymaya ilişkin formu (www.osr.org/tr/gizlilik-politikasi) / doldurması gerekmektedir.
5. Cayma hakkının kullanımından sonra Alıcı ürünü 14 gün içinde geri göndermelidir.
6. Cayma hakkı uygun kullanılmışsa, OSR cayma hakkının kullanıldığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürünleri iade alması veya iade sevkiyatına ilişkin yeterli kanıt sunulması koşuluyla, mümkün olan en kısa sürede ürün için ödenen tutarı Alıcıya iade edecektir.
7. Alıcı cayma hakkı veya fesih hakkına bağlı iddialarını ancak ürünü uygun şekliyle ambalajlanmış, orijinal ambalajında ve nakliye ve gönderim belgeleri de dâhil olmak üzere iade etmesi hâlinde ileri sürebilir. Alıcı iade masraflarını ödeyecektir.
8. Alıcı sayılan durumlarda cayma hakkı veya fesih hakkına bağlı taleplerini ileri süremez:
– ürünlerin ve hizmetlerin fiyatının OSR’nin kontrol edemediği ve iptal döneminde oluşabilecek finansal piyasa dalgalanmalarına bağlı olduğu bir sözleşme;
– alıcının açıkça talep etmediği tamamlayıcı hizmetler ve bakım ve onarımların yapılması için acil olarak değerlendirilen durumlardan başka, Alıcının acil olarak bakım ve onarım yapılması amacıyla OSR’yi çağırdığı sözleşme;
– bir açık artırma sırasında kurulan sözleşme;
– Sözleşmenin ifasından sonra sunulacak hizmetlere ilişkin, alıcının açık rızası ile ifaya başlanmış ve Alıcı fesih hakkından feragat ettiğini açıkça belirtmişse;
– Bir Tüketici satışıyla ilgili:
a. Alıcının detaylı anlatımları üzerine, bireysel seçim ve Alıcının kararları çerçevesinde daha önce bir başka şekilde üretilmemiş ve belirli bir kişi için açıkça tasarlanan ürünlerin teslimatı;
b. çabuk bozulan ve dayanıklı olmayan ürünlerin teslimatı;
c. sağlık ve hijyen gibi sebeplerle iadesi mümkün olmayan ve teslimattan sonra sızdırmazlığı bozulan ürünler;
d. doğası gereği teslimatta sonra başka ürünlerle geri dönüşü olmayacak şekilde karışan ürünlerin teslimatı;
e. teslimattan sonra uygun paketlemesi bozulan ses ve video kayıtları ile bilgisayar yazılımları;
f. bu tür yayınların düzenli olarak gönderilmesi konusunda bir Sözleşme bulunmaması hâlinde, dergi, gazete ve benzeri yayınların teslimi.
– somut bir aktarım aygıtı üzerine kaydedilmeyen ve Alıcının iptal hakkından feragat ettiğini belirttiği dijital içeriğin teslimi.

Madde 13. Uyuşmazlıklar

Mahkemenin yetkisi kapsamında olması hâlinde, Alıcı ile OSR arasındaki herhangi bir anlaşmazlık Arnhem’de bulunan Hollanda Gelderland Bölge Mahkemesi tarafından çözülecektir. OSR’nin, her koşulda uygulanacak hukuk veya uluslararası antlaşmalara göre uyuşmazlığın başka bir mahkemede çözümlenmesini talep etme hakkı saklıdır. Bu durumda Alıcı bir Tüketici ise, OSR’nin bu hakkını kullanmasını takiben bir aylık sürede uygulanacak hukuk veya uluslararası antlaşmaya göre yetkili olan bir başka mahkemede uyuşmazlığın çözülmesini talep etme hakkına sahiptir.

Madde 14. Kişisel Veriler

OSR, Sözleşmenin ifası gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilecektir. Bu işleme, adresinde bulunan Gizlilik Politikası’na uygun şekilde yapılacaktır.

Madde 15. Uygulanacak hukuk

Viyana Anlaşması kapsam dışlı bırakılarak, Alıcı ve OSR arasındaki tüm ilişkilere Hollanda hukuku uygulanacaktır.

Madde 16. Çeviri

Bu Genel Hüküm ve Koşullar ile, metnin Felemenkçe versiyonu arasında fark olması hâlinde Felemenkçe versiyonu dikkate alınacaktır.