Hakkında

Online Star Register Gizlilik Bildirimi

www.osr.org

1. Giriş

Online Star Register (ayrıca “biz”, “bizim” ve “bize” şeklinde de anılacaktır) kişisel verileri GDPR kapsamında işleyecektir. Size bu hususta bilgi sağlamayı amaçlamaktayız. Mahremiyetinizi mümkün olduğunca korumayı sorumluluğumuz olarak görüyor ve bunu nasıl yaptığımızı size açıklamak istiyoruz.
Bu belgede sizlerden gelen hangi kişisel verileri ne şekilde işlediğimiz açıklanacaktır.

2. Tanımlar

Online Star Register: Online Star Register B.V., Hollanda Ticaret Sicili’nde 60333553 sicil numarasıyla tescillidir.
GDPR: Avrupa Parlamentosu’nun ve Konseyi’nin 2016/679 sayılı ve 27 Nisan 2016 tarihli gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve dolaşımını düzenleyen Avrupa Konseyi’nin 95/46/EC sayılı Direktifinin yürürlükten kaldıran düzenlemedir. (Genel Veri Koruma Tüzüğü)
İlgili Kişi: GDPR m.4(1)’de düzenlenen ilgili kişiyi.
Çerezler: çerez bilgileri ve komut dosyalarını.
Kişisel Veri: GDPR m.4(1)’de düzenlenen kişisel veriyi.
Veri İşleyen: GDPR m.4(8)’de düzenlenen veri işleyeni.
İşleme: GDPR m.4(2)’de düzenlenen işleme faaliyetini.
Veri Sorumlusu: GDPR m.4(7)’de düzenlenen veri sorumlusunu.

Web sitesi: www.osr.org bağlantısı ve alt sayfalardan ulaşılabilen web sayfası.

3. Kişisel Verilerinizin Online Star Register Tarafından İşlenmesi

3.1. Sözleşmenin İfası

Öncelikle, kişisel verileriniz ürün ve servislerimizin teslimatı amacıyla işlenmektedir. Bu amaçla aşağıdaki Kişisel Verilerinizi işliyoruz:
1. isim ve adres bilgisi (ayrıca seçilmesi hâlinde şirket adı);
2. e-posta adresi;
3. banka hesap numarası gibi finansal bilgiler;
4. tarafınızdan hediye kartı metninde geçmesi amacıyla sağlanan diğer kişisel bilgiler;
5. telefon numarası;
6. “Size Özel Yıldız Sayfası”nda paylaştığınız metin, fotoğraf ve videolar da dâhil olmak üzere diğer kişisel veriler.
Bu tarz işlemenin dayanağı, tarafımızla akdettiğiniz Sözleşmedir.

3.2. İletişim
İkinci olarak, kişisel verileriniz web sitemizde bulunan iletişim formu aracılığıyla veya [email protected] e-posta adresimizden iletişime geçmeniz hâlinde işlenir. Bu sayede tarafımıza yönelttiğiniz sorulara cevap vermemiz mümkün olacaktır. Bu amaçla aşağıdaki Kişisel Verileriniz işlenebilecektir:
1. isim;
2. e-posta adresi;
3. mesajlaşmanızda bahsettiğiniz diğer kişisel veriler.
Bu tarz işlemenin dayanağı tarafımızın özellikle sorularınıza cevap verebilmek amacına yönelik meşru menfaatimizdir. Bu sebeple, yalnızca sorularınıza cevap vermek ve sizinle iletişime geçmek amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizi işleriz.

3.3. Haber bülteni
Üçüncü olarak, haber bültenimize kaydolmanız hâlinde (ayrıca veya sipariş sürecinde), kişisel verileriniz bülteni size ulaştırmak amacıyla işlenebilecektir. Bu amaçla sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir:
1. isim;
2. e-posta adresi.

Bu tarz işlemenin dayanağı, sizleri haberlerden, indirim kodlarından ve yeni ürün ve servislerden haberdar etme hususunda sahip olduğumuz meşru menfaattir.

3.4. İş Hediyeleri ile Alakalı Bilgiler
Dördüncü olarak, kişisel veriler (talebiniz üzerine) sizi iş hediyeleri hakkında bilgilendirmek amacıyla işlenecektir. Bu amaçla aşağıdaki Kişisel Verileriniz işlenecektir:
1. isim;
2. e-posta adresi;
3. şirket adı;
4. talebinizde belirttiğiniz diğer kişisel verileriniz.

Bu tarz işlemenin dayanağı, sizi iş hediyeleri ile alakalı bilgilendirme hususuna yönelik meşru menfaatimizdir.

4. Saklama Süresi
Kişisel Verilerinizi, yasaların gerektirmediği durumlar dışında, işleme amacı için gerekenden daha uzun süre saklamayız. Verilere ilişkin özel saklama süreleri sayılan şekildedir:

1. “Sözleşmenin ifası” amacıyla yapılan işlemede isim ve adres bilginiz, finansal bilgileriniz ve telefon numaranız son siparişinizden itibaren 20 yıl süreyle saklanır. Sözleşmenin ifası amacıyla yapılan işlemelerde, e-posta adresi ve hediye kartı ile Size Özel Yıldız Sayfası’nda paylaştığınız kişisel veriler için belirli bir saklama süresi yoktur.
2. “İletişim” amacıyla yapılan işlemede verileriniz sizinle son iletişime geçtiğimiz tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklanır.
3. “Haber bülteni gönderme” amacıyla yapılan işlemede verileriniz bültene kayıt olduğunuz tarihten itibaren 1 yıl süreyle saklanır.
4. “İş hediyeleri hakkında bilgilendirme” amacıyla yapılan işlemede verileriniz sizi iş hediyeleri hakkında bilgilendirdiğimiz tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklanır.
5. KDV iadeleriyle ilgili yasal yükümlülüğümüze uygun hareket etmek amacıyla, fatura adresinizi ve banka bilgilerinizi 10 yıl boyunca saklarız.

Birden fazla kişisel veriniz tarafımızca işleniyorsa, saklama süresi en uzun saklama süresi öngörülen kişisel verinin en uzun saklanabileceği süredir.

5. Çerezler
Web sitesinde çerez verilerini kullanmaktayız. Bu kullanım GDPR ile tamamen uyumludur. Sizleri belirli çerezler hakkında bilgilendirmeli ve kullanmak için istemeliyiz. Bizler bu hedefe çerez botlarını kullanarak ulaşmaktayız.

6. Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması
Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Bu, şu durumlar için geçerlidir:

1. Ürün ve hizmetlerimizi sunarken, örneğin üçüncü kişi alıcının ürünün kimden geldiğini bilmesini istediğiniz veya kamuya açık hâle getirilebilir Size Özel Yıldız Sayfanızı kullanmak istediğinizde,
2. Hollanda Veri Koruma Kurumu’na bildirim yapma gibi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirirken, [Autoriteit Persoonsgegevens]
3. Bilişim destek sağlayıcı veya yer sağlayıcımız gibi üçüncü kişilerle iletişimde.
Bu gibi dış tedarikçilerin kullanıldığı ve bu kişilerin kişisel verileri adımıza işlediği durumlarda bu taraflarla GDPR’a uygun bir şekilde sözleşme imzalarız. Bu kişilerin verileri kendi adına işlemesi hâlinde, GDPR kapsamında kendileri sorumlu olacaktır.

7. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin kötü niyetli kullanımı, kaybı ve istenmeyen şekilde ifşa edilmesi veya verilerinizde yetkisiz kişiler tarafından izin verilmeyen değişiklikler yapılmasının önüne geçmek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız.
Kişisel verilerinizin güvenliği hakkında sorularınız varsa veya kişisel verilerinizin işleme amacı dışında kullanıldığını düşünüyorsanız bizimle KVKK m.11 kapsamında iletişime geçiniz. [email protected].

8. İlgili Kişinin Hakları

Erişim Hakkı
Kişisel verilerinizin işleme tabi tutulup tutulmadığını, işleniyorsa işlenen verilerinizin kopyasını tarafımızdan talep etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda size işlenen verilerinize ilişkin bir kopya gönderilecektir. Fazladan kopya istemeniz hâlinde bu ücretlendirmeye neden olabilecektir.

Düzeltme Hakkı
Sizinle ilgili yanlış tutulan kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkınız vardır. Aynı şekilde işleme amaçları kapsamında, ek bir beyanda bulunarak eksik olan kişisel verilerinizi de tamamlayabilirsiniz.

Verilerin Silinmesini Talep Etme Hakkı
Talebiniz üzerine Kişisel Verileriniz aşağıda sayılan durumlarda gecikmeksizin silinir:

1. Kişisel verilerin saklanması veya başka şekilde işlenmesine ilişkin amacın ortadan kalkması;
2. GDPR 21/1 uyarınca kişisel verilerin işlenmesine itiraz edilmesi ve işlemeyi meşru kılan bir hukuki sebebin bulunmaması veya GDPR 21/2 uyarınca işlemeye itiraz edilmesi;
3. kişisel verinin hukuka aykırı olarak işlenmesi;
4. bağlı bulunduğumuz AB veya Hollanda mevzuatı gereğince kişisel verinin silinmesinin gerekmesi;
5. kişisel veriler GDPR m.8/1’de öngörülen bilgi toplumu servisleri amacıyla saklanması.

İşlemeyi Sınırlandırma Hakkı
Sayılan durumlarda ve talebiniz üzerine kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırırız:

1. kişisel verilerin doğruluğuna ilişkin itiraz etmeniz (verilerinizin doğruluğunu teyit etmemiz için geçerli süre boyunca);
2. işlemenin hukuka aykırı olması ve silme işlemi yerine verilerin sınırlandırılmasını talep etmeniz
3. verilerin işlenme amacı ortadan kalkmış ancak hukuki bir hakkın tesisi, savunulması veya ispatlanması için verilerin size gerekmesi
4. GDPR m.21/1 uyarınca verilerinizin işlenmesine itiraz ettiğiniz ve veri işlemesinin meşru olup olmadığına yönelik inceleme yapılması hâlinde

Veri Taşınabilirliği Hakkı
“Sözleşmenin ifası” veya “meşru menfaat” dayanaklarıyla ve yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilen bir formatta işlenen kişisel verilerinizi talep etme hakkına sahipsiniz. Ek olarak, verilerinizi tarafımız dışında bir veri sorumlusuna transfer etme hakkına da sahipsiniz.

İtiraz Hakkı
Kişisel verilerinizin meşru menfaat amacına öre işlenmesi hâlinde, herhangi bir zamanda kişisel verilerinizin işlenmesine özel durumunuzu da belirterek itiraz edebilirsiniz. Kişisel hak ve özgürlüklerinizi aşacak düzeyde meşru menfaatimizin olmaması veya işlemeye ilişkin yasal yükümlülüğümüzü ortaya koymadığımız sürece veri işlenmesini durdururuz.
Bununla birlikte, bu belgede belirtilen itirazın veya verilerin silinmesini talep etmenin size karşı edimlerimizi artık yerine getiremeyeceğimiz anlamına geldiğini anlamalısınız

9. Şikâyetler

Hollanda Veri Koruma Kurumu’na herhangi bir zamanda şikâyette bulunabilirsiniz. Türkiye Veri Koruma Kurumu’na şikâyet etmek için ise önce KVKK m.11 kapsamında tarafımıza başvuru yapmanız gerektiğini hatırlatırız.

10. Son Hatırlatmalar

Web sitesinin, kişisel veriler hakkındaki kuralların ve/veya çerezler hakkındaki kuralların değişmesi ihtimaline binaen bu belgeyi periyodik olarak kontrol edeceğiz. Hüküm ve Koşullar’ı önceden bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı olarak değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu belgenin en güncel hâli için lütfen Web sitemizi kontrol ediniz.

11. Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri

Sorularınız veya önerileriniz olması hâlinde lütfen Online Star Register ile iletişime geçiniz.

12. Türk mevzuatı hakkında

OSR, Hollanda’da yerleşik bir şirket olmakla GDPR düzenlemelerine tabiidir. Ancak Türkiye’de veri sorumlusu olarak nitelendirilmemiz ve bu sebeple KVKK kapsamında bir aydınlatma yükümlülüğümüz olmasına binaen sizlere ayrı bir aydınlatma metni hazırladık.
-Online Star Register, kendisiyle Sözleşme ilişkisi kuran kişilere ait, isim ve adres bilgisi (ayrıca seçilmesi hâlinde ticari isim), e-posta adresi, banka hesap numarası gibi finansal bilgiler, tarafınızdan hediye kartı metninde geçmesi amacıyla sağlanan diğer kişisel bilgiler, telefon numarası, “Size Özel Yıldız Sayfası”nda paylaştığınız metin, fotoğraf ve videolar da dâhil olmak üzere diğer kişisel verilerinizi; Sözleşmenin ifası, iletişim, bülten gönderme ve iş hediyeleri hakkında bilgilendirme amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
-Kişisel verileriniz üçüncü kişilerden tedarikçi ve nakliyeci gibi ürün ve hizmetlerin sunulması aşamasında zorunlu olarak ihtiyaç duyulan kişilere, Hollanda Veri Kurumu’nun talep etmesi hâlinde yasal zorunluluğumuz sebebiyle ve IT Destek sağlayıcımız ve yer sağlayıcımıza aktarılabilir.
-Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak online sistemler yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.
-Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Laan van de Maagd 83 – NL-7324 BT Apeldoorn – The Netherlands adresine veya e-posta adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Şirket: Online Star Register B.V.
Adres: Laan van de Maagd 83 – 7324 BT Apeldoorn – The Netherlands
Telefon: (+31) (0)88-8000088
E-mail Aadresi: [email protected]